Goed en efficiënt bestuur
Financieel
Samenwerking
Lokale economie
Ruimtelijke ordening
Veiligheid
Verenigingsleven
Jeugd
Sport
Cultuur
Welzijn en sociaal beleid
Dierenwelzijn
Onderwijs
Aangename en nette gemeente

Goed en efficiënt bestuur

 • Het nieuwe gemeentebestuur maakt werk van een goede communicatie op verschillende hedendaagse manieren. Deze zal dus zowel via papier als digitaal verlopen en we introduceren een gemeente-app zodat Grimbergen 24u op 24 bereikbaar is. 
  De app zal met een centraal elektronisch ticketsysteem werken waardoor elke vraag rechtstreeks en automatisch bij de juiste dienst zal terechtkomen, op die manier moet de inwoner niet zelf zoeken naar de juiste contactpersoon of pagina op de website.

 • Ook het infoblad zal terug aan huis bedeeld worden.

 • Het beleid zal maximale efficiëntiewinst nastreven op het vlak van infrastructuur, personeel en dienstverlening. Een grondige hertekening van de gemeentelijke organisatie en personeelsstructuur is noodzakelijk en zal leiden naar een performante organisatie ten dienste van de burgers.

 • De gemeente zal maximaal inzetten op digitalisering. Dit zowel voor de werking van het College en de gemeenteraad als voor de dienstverlening van de gemeentediensten. Dit werd reeds gestart in het begin van de legislatuur, maar aangekocht materiaal zal nu ook effectief gebruikt worden. Hierdoor zal de burger ook veel gemakkelijker via onder meer de nieuwe app op de hoogte zijn van het geleverde werk van het gemeentebestuur.

 • De gemeente zal haar patrimonium als een goede huisvader beheren. Daarom is het nodig dit globaal te beheren aan de hand van een bijgewerkte inventaris.

 • De organisatie en werking van alle adviesraden die de gemeente adviseren zal geactualiseerd worden om tot een beter beleid en samenwerking te komen.

Financieel

 • Als één van de rijkste gemeentes in onze provincie en met de hoogste belastingopbrengst komt er géén belastingsverhoging met Open Vld.

 • Er wordt gestreefd naar een gezond evenwicht in investeringen tussen de verschillende deelgemeentes van Grimbergen. Op deze manier zullen we in elke deelgemeente waar nodig investeringen uitvoeren, rekening houdend met een financieel gezonde structuur.

 • Het aantrekken van subsidies zal in de toekomst nog moeten gemaximaliseerd worden. Er komt een subsidie-beheerder die fondsen werft en ook toeziet op de effectieve inning hiervan. Dit zal de gemeente veel doen besparen want er zijn talloze subsidies die nu niet geïnd worden ondanks dat de gemeente hiervoor wel in aanmerking komt.

Samenwerking

 • De gemeente speelt een actieve rol in het zoeken naar samenwerkingsverbanden.
  Dit betreft zowel bovenlokale samenwerking als samenwerking met andere instanties en de privésector, waaronder het opzetten van Publiek Private Samenwerkingen (PPS).

 • Bij vraagstukken die een bovenlokaal karakter hebben (mobiliteit, milieu, grote investeringen,…) zal de gemeente overleggen met naburige gemeentes om samen deze uitdagingen aan te pakken.

Lokale economie

 • De gemeente zet in op een versterking van de handel in de dorpskernen via onder andere fenixwinkelen. Bovendien dient de benodigde ruimte te worden voorzien voor ondernemen op het hele grondgebied. Zowel voor klein als middelgrote ondernemingen.

 • Dit geldt ook voor het masterplan Strombeek dat aangepast moet worden zodat een vlotte bereikbaarheid van de handelaars en vrije beroepen wordt gegarandeerd. Hiervoor is samenwerking en communicatie met lokale handelaars erg belangrijk.

 • In Strombeek-Bever moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien worden zodat handelaars vlot bereikbaar zijn voor hun consumenten zonder eindeloos naar parking te moeten zoeken.

 • De gemeente gunt zo veel als mogelijk aan lokale handelaars, bedrijven en industrie.

Ruimtelijke ordening

 • Vanuit een evenwichtige woonbehoeftestudie werkt het college een totaalplan uit voor Grimbergen mbt ruimtelijke ordening en woonbehoeften. Dit plan vertrekt van een visie op lange termijn betreffende woongebieden, extra bouwlagen, sociale woningen, handelaars, industrie, recreatie en open ruimte.

 • Leefbaarheid, lokale economie, veiligheid en het inbouwen van sociale voorzieningen vormen de rode draad doorheen dit plan.

 • Betaalbaar wonen in onze eigen gemeente dient nagestreefd te worden door voldoende woningen te voorzien voor jonge gezinnen door projectontwikkelaars.

 • De gemeente wenst het landelijk karakter van Grimbergen te behouden. Er wordt een plan opgemaakt om erfgoed op te waarderen, te onderhouden en uit te baten.

Veiligheid

 • De gemeente zet maximaal in op veiligheid, waarbij een goed werkend politiekorps een vereiste is. Het gemeentebestuur zal hiertoe zijn steentje bijdragen.

 • Bij het niet-naleven van de regels wordt repressief opgetreden.

 • Een extra politiepost in Strombeek-Bever is absoluut noodzakelijk.

 • De gemeente zet in op slimme camera’s en camerabewaking door ze effectief te gebruiken.

 • De BIN-werking wordt geïntegreerd in de gemeente-app.

 • Fietspaden zullen veel meer toegevoegd en vernieuwd worden onder leiding van Open Vld om ook hier maximale veiligheid te garanderen voor deze doelgroep.

Verenigingsleven

 • De gemeente ondersteunt ten volle het verenigingsleven in het algemeen.

 • De reservatie van zalen en infrastructuur voor lokale verenigingen moet geoptimaliseerd worden, ook voor het niet-georganiseerd verenigingsleven. Dit zal gebeuren via een centraal aansprekingspunt die de communicatie vereenvoudigt en versnelt.

 • Gemeentelijke schoolinfrastructuur dient naast de schooluren en eigen activiteiten maximaal gebruikt te worden voor diverse zaken zoals cultuur, sport, muziek,… .

 • In 2019 zal het Fenikshof zijn deuren sluiten. In de plaats komt er een brouwerij gekoppeld aan de abdij. Voor het toerisme in Grimbergen is dit een goede zaak. Helaas voor het CC en vooral voor de verenigingen niet. 
  Als Open Vld willen we dan ook een alternatief vinden. Het hoe en waar, moet nog onderzocht worden. Verschillende pistes worden reeds bekeken. 

Jeugd

 • Jeugdverenigingen verdienen ook een betere begeleiding en Open Vld wilt dan ook werken met een jeugdconsulent voor onder meer de organisatie van evenementen, maar deze persoon zal ook ter beschikking staan van de volledige jeugd die onze gemeente rijk is.

 • Het aanbod aan uitleenmateriaal zal ook vernieuwd en vergroot worden. Dit kan verenigingen eenvoudig helpen bij de organisatie van evenementen.

 • De reservatie van zalen en infrastructuur voor jeugd moet geoptimaliseerd worden. Dit zal gebeuren via een centraal aansprekingspunt die de communicatie vereenvoudigt en versnelt.

 • Al sinds de eeuwwisseling pleit Open Vld als eerste ervoor om het jeugdhuis van Grimbergen naar de Charleroyhoeve te verhuizen. Dit zal onder leiding van Open Vld dan ook effectief gerealiseerd worden.

 • In samenwerking met de sportdienst het aanbod aan speeltuinen nog verbeteren en vergroten door onder meer sportkooien toe te voegen waar een combinatie van voetbal en basket mogelijk is op strategische plaatsen voor de jeugd of sportliefhebber.

Sport

 • Sporten is belangrijk voor iedereen; het gemeentelijk sportbeleid zal zo veel mogelijk inwoners stimuleren om aan sport te doen.

 • Zowel recreatieve als competitieve sporters moeten de mogelijkheid hebben om in degelijke omstandigheden hun sport te kunnen beoefenen. Bijkomend moet samenwerking – fusie tussen clubs – ondersteund worden.

 • Er dient een investeringsplan opgesteld te worden qua sportinfrastructuur, rekening houdend met de resultaten van het nieuwe sportbeleidsplan. De investeringen in sportinfrastructuur kunnen best via een PPS-constructie gebeuren, gezien de grootte van de investering. Daarnaast dient deze infrastructuur duurzaam te zijn en moet er rekening gehouden worden met de verschillende sporten binnen Grimbergen.

 • Volledige ondersteuning in de groei van nieuwe opkomende sporten zoals reeds werd bewezen met de Grimbergse hockeyploeg. Padelvelden zullen voorzien worden in samenwerking met de gemeentelijke tennisclub(s).

 • Aan bestaande loopparcours kunnen sporttoestellen toegevoegd worden.

 • Het sportcomplex te Humbeek wordt aangepakt door een vernieuwde kantine en een uitbreiding van de kleedkamers.

Cultuur

 • Cultuur is een essentieel onderdeel van het sociale weefsel en van integratie en inburgering waardoor dit maximaal gestimuleerd zal worden doorheen heel Grimbergen.

 • Het kloppende hart van de cultuur zal het CC in Strombeek blijven, waarbij zal geïnvesteerd worden in vernieuwing van het gebouw. Tevens zal de werking van de diensten geoptimaliseerd worden.

 • De mogelijkheden om Grimbergse verenigingen gebruik te laten maken van het CC dient opgewaardeerd te worden, rekening houdende met de rentabiliteit van het CC.

 • Het gemeentebestuur zal zelf initiatief nemen om herbestemming/medegebruik van kerkgebouwen ifv van culturele activiteiten bespreekbaar te maken bij de desbetreffende instanties.

Welzijn en sociaal beleid

 • Het OCMW focust zich in eerste instantie op de decretale taken.

 • Op basis van behoeftestudies, demografische trends en het decreet sociaal beleid zullen initiatieven ontwikkeld worden in het kader van kinderopvang, ouderenzorg en welzijn.

 • De gemeente Grimbergen zet in op preventie en organiseert sensibiliserende acties.

 • Gezien de vergrijzing wordt de zorg voor ouderen uitgebouwd en wordt de levenskwaliteit van deze mensen maximaal bevorderd. Een beter aanbod op maat (buurtgerichte zorg, mantelzorg, residentiële ouderenzorg, thuiszorg, aangepast wonen, enz.) wordt uitgewerkt.

Dierenwelzijn

 • Ook dit thema is belangrijk voor Open Vld. Dieren moeten met respect behandeld worden en hier moet ook voldoende open ruimte voor voorzien worden.

 • Verspreid over verschillende deelgemeentes zal de gemeente voorzien in hondenweides. Ook de aanleg van een dierenkerkhof wordt onderzocht.

 • Niet enkel grote hondenweides zijn noodzakelijk, dit kan gemakkelijk opgelost worden met kleine parkjes waar onze viervoeters in een afgebakende zone vrij kunnen spelen.

 • Initiatieven zoals het Kattenkabinet blijven we stimuleren.

Onderwijs

 • Er wordt een toekomstplan opgesteld voor het onderwijs in Grimbergen, gelet op de verkleuring en demografische evolutie in onze gemeente en regio. De kwaliteit van de schoolomgevingen zal verbeterd worden.

 • Maximale samenwerking tussen de verschillende scholen in Grimbergen wordt nagestreefd, o.a. wat betreft de inschrijvingsprocedure om het kamperen overbodig te maken.

Aangename en nette gemeente

 • De Parel van Brabant zal opnieuw blinken. Hiertoe wordt door de gemeente een globaal onderhoudsplan opgesteld en uitgevoerd. Dit plan is geheel omvattend en beslaat het gehele gemeentelijke patrimonium in al haar aspecten. Van voetpaden en zitbanken tot kerkhoven, trage wegen, beken, waterlopen,… in alle deelgemeentes.

 • Specifiek voor het groenonderhoud zal een samenwerking met lokale groendienst-bedrijven per onderhoudszone opgezet worden. Dit zal de netheid in de gemeente bevorderen en tevens ook de lokale handel stimuleren.

 • De gemeente blijft de nodige inspanningen doen i.f.v. het klimaatplan, maar klimaatneutraiteit zal geen dogma zijn.

 • De gemeente bouwt het aantal laadpalen uit in co-financiering met de energieleveranciers en zal onderzoeken of een zero-emissie zone in de toekomst mogelijk is.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
Share